Centrum Psychotherapie Hogeweg

Kosten

GGZ vergoeding 

GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering. Dit geldt zowel voor Specialistische GGZ als voor Basis GGZ.

Kosten behandeling binnen de GGZ 

Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke WMG-tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De tarieven voor Specialistische GGZ en Basis GGZ vindt u onder de volgende link voor 2021

Behandeling door een gecontracteerde hulpverlener wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Ik heb geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van uw polis (basisverzekering of restitutiepolis) of de behandeling geheel wordt vergoed. U kunt door de bank genomen uitgaan van het volgende:

Als uw polis 100% van de factuur vergoedt, heeft u geen kosten.
Als uw polis 90% van de factuur vergoedt, kost een gesprek 15 euro.
Als uw polis 80% van de factuur vergoedt, kost een gesprek 30 euro.
Enzovoort

De factuur wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling. Als een behandeling langer duurt dan een jaar, wordt aan het einde van elk behandeljaar een factuur opgesteld. Vervolgens wordt bij afsluiting van de behandeling de behandeltijd van het lopende behandeljaar gefactureerd.

Let wel: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota’s.

Meer informatie over vergoedingen is te vinden via de link van de LVVP voor clienten.

Niet verzekerde zorg (OZP)

Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg; bv. aanpassingsstoornis/burn-out klachten, partnerrelatieproblematiek, identiteitsproblemen, levensfase-problemen. Deze klachten kunnen wel door mij behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP (Overig Zorg Product), is vastgesteld door de NZA voor 2021 op €114,41 per sessie.  Mijn tarieven voor deze OZP:

De kosten voor individuele therapie bedragen € 98,00 voor een consult van 45 minuten.
De kosten voor partnerrelatietherapie bedragen € 170,00 voor een consult van 75 minuten.
De kosten voor supervisie bedragen € 100,00 per zitting van 45 minuten. 

Kosten niet nagekomen afspraak

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 47,50.

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP:

Artikel 1: Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3: De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 8: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Welk percentage vergoedt mijn basisverzekering (polis) bij een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen de GGZ? 

Via deze link vindt u welke polis van welke zorgverzekeraar welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.

Let op: Niet elke restitutie-polis vergoedt 100% van de factuur!

U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen welk percentage van niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed. Onderzoek van de consumentenbond leert echter dat zorgverzekeraars aan de telefoon soms onjuiste informatie leveren over hun vergoedingen. Ook blijken de websites van zorgverzekeraars m.b.t. vergoedingen niet altijd erg inzichtelijk. Het beste kunt u uw zorgverzekeraar vragen om schriftelijk de volgende vraag te beantwoorden:

Welk percentage wordt uitgekeerd
Van welk soort tarief (wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief, eigen tarief)
Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
Bij Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De behandelaar houdt de handen vrij om zich te concentreren op de kwaliteit van de zorgverlening. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt tussen behandelaar en cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis.

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.

Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.

Bij gecontracteerde zorg wordt bij elke polis de behandeling 100% vergoed.

Kan ik overstappen naar een restitutie-polis die de factuur 100% vergoedt?

Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.

U kunt aan het eind van elk jaar ervoor kiezen om over te stappen naar een restitutie-polis die uw behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een veel lager percentage van de factuur vergoeden.

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? 

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.

Het eigen risico in de basisverzekering is in 2019 € 385,00, in 2020 €385,00 en in 2021 € 385,00.

Wat kenmerkt Basis GGZ?

De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij u verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Informatie over de Basis GGZ vindt u onder meer bij websites van de NVGzP en van de NZA. De Rijksoverheid informeert ook over GGZ in het algemeen.


Wat kenmerkt Specialistische GGZ?

Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij u verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Het staat u vrij om met mij te overleggen of u in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.